Het event

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld is een internationale medische ngo die deel uitmaakt van een internationaal netwerk. We bieden medische ondersteuning aan kwetsbare groepen in België en de rest van de wereld.

 

Onze visie

We streven naar een universele zorgverstrekking. Iedereen moet vrij toegang hebben tot gezondheidszorg, en dit zonder financiële, culturele, geografische of andere belemmeringen.

 

Onze missie

Bijdragen aan de autonomie van uitgesloten bevolkingsgroepen. Onze gezondheidsprogramma’s in binnen- en buitenland omvatten ook begeleiding naar een effectief universeel recht op gezondheidszorg.

Onze missie is gebaseerd op drie pijlers die elkaar aanvullen:

 • Verzorgen: we willen iedereen toegang bieden tot gezondheidszorg. We hanteren een algemene benadering, want onze focus ligt niet enkel op de ziektes, maar op de mens in zijn geheel. Daarnaast werken we op communautair niveau, d.w.z. we maken de betreffende gemeenschappen warm voor onze initiatieven.
 • Getuigen: we praten over de feiten, beschrijven de realiteit en geven cijfers. Op basis van onze ervaring op het terrein spreken we de lokale, regionale, nationale en internationale autoriteiten aan over hun praktijken en de gevolgen daarvan voor de gezondheid en de rechten van de mens.
 • Duurzaam veranderen: onze ambities reiken verder dan zorgverstrekking; we willen verandering. We ondersteunen mensen opdat ze (opnieuw) toegang zouden hebben tot de klassieke gezondheidszorg.

 

Onze waarden

Onze organisatie en onze projecten zijn gebaseerd op enkele essentiële waarden.

 • Sociale rechtvaardigheid: dit maakt echte gelijkheid op het vlak van gezondheidszorg mogelijk, met respect voor de basisrechten en een collectieve solidariteit.
 • Empowerment: we zorgen ervoor dat mensen in een kwetsbare situatie zelf hun recht op gezondheidszorg kunnen verdedigen.
 • Onafhankelijkheid: wij staan los van alle politieke, religieuze of financiële autoriteiten of belangen. We weigeren elke vorm van ondergeschiktheid en geven de voorkeur aan een open dialoog met de mensen en de gemeenschappen waarvoor we ons inzetten.
 • Engagement: onze organisatie bestaat uit vrijwilligers en geëngageerde werknemers. Wij verstrekken niet alleen zorg, maar getuigen ook over wat we zien en begeleiden de bevolkingsgroepen in hun streven naar sociale verandering.
 • Evenwicht: tussen hier en daar, tussen urgentie en lange termijn, tussen medische kennis en seculiere kennis, tussen overheidsfinanciering en privégiften.

 

Onze werkterreinen

Zowel in België als in het buitenland zetten wij ons in voor alle kwetsbare personen die geen toegang (meer) hebben tot gezondheidszorg. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar:

 • Vrouwen: Dokters van de Wereld begeleidt de vrouwen in hun dagelijkse strijd voor gelijkheid, tegen seksueel geweld, tegen ongewenste zwangerschappen of voor veilige omstandigheden om te bevallen.
 • Personen in een noodsituatie: in crisis- of conflictsituaties is de hele bevolking kwetsbaar. Het medische personeel en de ziekenhuizen worden doelwitten. Wij steunen de bevolking en de gezondheidsstructuren met onze urgentieprogramma’s.
 • Ontheemden: vluchtelingen, nomaden en migranten krijgen om financiële, taalkundige, culturele, administratieve of wettelijke redenen geen toegang tot gezondheidszorg. Wij doen er alles aan om die barrières op te heffen.
 • Risicopersonen: drugsgebruikers of sekswerkers zijn vaak gestigmatiseerd en worden vaak uitgesloten van gezondheidszorg omwille van hun activiteiten of levensstijl. Wij willen hen opnieuw opnemen in de klassieke gezondheidszorg.
 • Geïsoleerde personen: jonge kinderen, oudere mensen, gevangenen enz. Sommige mensen zijn kwetsbaar, omdat ze niet (meer) voor zichzelf kunnen opkomen. Wij staan hen bij en geven hen opnieuw een stem.

 

Meer weten over Dokters van de Wereld en onze missies in binnen- en buitenland? Je vindt alle info op www.doktersvandewereld.be